Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
FILTRACJA - CZĘŚCI - SERWIS
linia
linia pion
linia pion
linia pion
linia pion
Tel. 12 415-18-91
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23

Jesteśmy z Wami od 1997 r.

Budowa oczyszczalni ścieków

Firma INTER TECH L.K. posiada wieloletnie doświadczenie w modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków. Budowa oczyszczalni to nie tylko budynki, to także dostarczanie szeregu urządzeńniezbednych do prawidłowego działania. Należy zaznaczyć, ze głównym zadaniem oczyszczalni ścieków jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego, środowiska a także chronią zasoby czystej wody, z której w przyszłości będą korzystać następne pokolenia.

Budowa oczyszczalni osadów

Zadania oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnie ścieków ma za zadanie usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków w celu zminimalizowania szkodliwego oddziaływania na odbiornik czyli na wody powierzchniowe lub tez grunty. Oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń i obiektów, w których przebiegają następujące po sobie lub też jednocześnie procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne.

Budowa oczyszczalni osadów

Procedura oczyszczania ścieków

Pierwszy stopień oczyszczania nosi nazwę oczyszczania mechanicznego, podczas którego usuwane są zanieczyszczenia nierozpuszczalne: większe ciała pływające – przy pomocy krat i sit, ciężki zawiesiny ziarniste – w piaskownikach, tłuszcze i oleje - w odtłuszczaczach, zawiesiny drobne – w osadnikach. W stopniu drugim oczyszczania ścieków miejskich a także ścieków przemysłowych, które jako główne zanieczyszczenie zawierają związki organiczne. Podczas trwania procesu zachodzi biochemiczny rozkład tych że związków – oczyszczanie biologiczne. Cały proces przebiega pod wpływem działania mikroorganizmów, odbywa się on w komorach napowietrzania. Mikroflora osadu przyczynia się do rozkładu związków organicznych które występują w ściekach. Rozkładają się na substancje proste, m.in. dwutlenek węgla, wodę i amoniak, który w procesie Nitryfikacji zostaje utleniony do azotanów.

Budowa oczyszczalni osadów

Jeżeli chodzi zaś o mikroorganizmy, mikrofauna, która odżywia się bakteriami i grzybami reguluje ich ilość w biocenozie. Stopień trzeci oczyszczania ścieków polega na usuwaniu substancji nieorganicznych (mineralnych) do których należą głównie fosforany i azotany, które zostały wytworzone podczas drugiego stopnia oczyszczania ścieków. Azotany są usuwane ze ścieków w reaktorach beztlenowych ze sflokulowaną (osadem czynnym) lub nieruchomą (błoną biologiczną) biocenozą. Osady powstające podczas oczyszczania ścieków poddawane są dalszej przeróbce w celu ich odwodnienia, stabilizacji a także eliminacji organizmów chorobotwórczych (zapobieganie gniciu). Całość procesu przeróbki osadów składa się z kilku procesów, pierwszym procesem jest zagęszczanie (odwadnianie)po przez sedymentację lub flotację; następnie zastosowanie znajduje stabilizacja w warunkach tlenowych – napowietrzanie, lub beztlenowych – fermentacja metanowa. Fermentacja metanowa jest przeprowadzana w odpowiednich komorach fermentacyjnych, całość procesu trwa około 20-28 dni, optymalna temperatura w trakcie trwania procesu to 35,5 0C. Podczas trwania procesu powstaje produkt uboczny a mianowicie Biogaz.

Budowa oczyszczalni osadów

Po stabilizacji osad zostaje poddany mechanicznemu odwodnieniu ,wykorzystywane są do tego prasy taśmowe lub wirówki albo suszone zostają na poletkach osadowych, następnie może być wtórnie wykorzystany jako nawóz. Przy ściekach przemysłowych które zawierają głównie zanieczyszczenia nieorganiczne, są one poddawane innym procesom oczyszczania zastosowanie znajduje tutaj najczęściej sedymentacja, koagulacja, strącanie metodą chemiczną, filtracja, neutralizacja, a także inne procesy fizykochemiczne. Jeżeli chodzi o oczyszczalnie ścieków możemy je podzielić ze względu na rodzaj i ilość ścieków, i tak otrzymujemy podział na oczyszczalnie: miejskie, grupowe, osiedlowe, domowe a także przemysłowe.

Oferta Inter Tech w zakresie oczyszczalni

Nasza firma uczestniczy w budowie oczyszczalni poprzez dostawę urządzeń, części zamiennych a także ich serwisach.

|
|
|
|

Prawo autorskie ©1998 Inter-Tech Leszek Kowanek

Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23
E-mail:


wykonanie: Studio Nivo